Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство
Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство
Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство

Контекст/ предистория на проекта:

Едновременно с бързите промени и развитието на технологиите, очакванията за квалификацията и компетентността на получаващите професионално образование, които искат да използват тези технология, се увеличават. Тази ситуация може да бъде оценена по отношение на служителите в производствените заводи и в контекста на адаптацията към новите технологии. По-специално, процентът на бракуваната продукция, произтичаща от грешки на служителите, понякога може да достигне нива, които искат да представляват заплаха за фирмите.

Цели на проекта;
Целите на този проект са разработване на учебна програма, програма от мерки за реализация и материали за създаване на иновативен учебен курс, който обхваща технически чертежи, геометрични допуски и монтаж по темата "проектиране с отчитане на технологичните изисквания", насочени към машиностроенето при използване на VR/AR технологии.

Описание на дейностите:
В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности: краткосрочно обучение на персонала и дългосрочни образователни дейности. Проектът ще осигури значителни ползи чрез използването на дигитални технологии в курса за проектиране при отчитане на технологичните изисквания в професионалните гимназии, професионалните училища, инженерните факултети и машиностроителния сектор у нас и в цял свят.

Брой и профил на участниците;
Учебните групи ще се състоят о ученици от професионални гимназии по машинно инженерство и студенти от факултетите за машиностроене и общо инженерство. Очаква се броят на обучаваните да бъде 75. Общо 10 обучители ще присъстват на срещата за кратко обучение на персонала, провеждана във Великобритания.

Методология и въздействие
Проектът ще подобри уменията на участниците да се справят с материала както и качеството на методологиите за обучение. Освен това, той ще насърчи международното сътрудничество между институциите, ангажирани с обучението на професионалисти, свързани с производствения сектор. Проектът ще има възможност да тества иновативни методики за обучение, инструменти и добри практики за студенти и за работещи в производството. Те ще имат по-голяма мотивация да участва в обучението и да развиват професионалните си умения.

Резултати;
Очаква се проектът да повиши качеството на обучението по технически чертежи, стандарти и допуски с помощта на VR/AR технологиите в институциите за професионално образоване от всички нива. Материалите и методологията, които ще бъдат разработени, ще отговарят на нуждите на професионалните училища, университети и местните образователни центрове. Очаква се, че използването на приложения за виртуална реалност в обучението ще повиши нивото на разбиране и познанията на обучаемите като индиректно съкрати периода на обучение и намали разходите в училищата и университетите. Тези образователни технологии, които трябва да бъдат разработени могат да се използват на едно и също ниво и се приемат за сериозни в цял свят. В това отношение партньорите от Обединеното кралство на Великобритания и от България декларират, че чувстват значението и чувствителността на материята по същия начин както и партньорът от Турция.

Потенциални дългосрочни ползи;
Ще бъде проведено обучение по техническо чертане и допуски на институции, които провеждат обучения в сектора на машиностроенето в Турция и други държави, както и в професионални училища, инженерни факултети и служители в сектора - работници и инженери. Обхватът на проекта не са само страните, от които са партньорите, а всички държави по света.